نحوه اخذ تأییدیه سازمان نظام مهندسی استان جهت گواهی های آموزشی

 

بدینوسیله به اطلاع  کلیه کارشناسانی که اسامی آنها در لیست استخدام مهندسین ناظر محصولات کشاورزی می باشد ، می رساند :

به منظور اخذ تائیدیه گواهی های آموزشی صادره از

ترویج جهاد کشاورزی ،

مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی ،

سازمان نظام مهندسی

و سایر مراکز آموزشی

متقاضیان محترم میبایست تصویر برابر اصل شده گواهی های مذکور توسط رابط محترم شهرستان را بانضمام تصویر کارت ملی و تصویر کارت عضویت معتبر حداکثر تا پایان وقت اداری  روز شنبه مورخ 1392/01/10 به رابطین محترم مستقر در مدیریتهای جهاد کشاورزی ، در شهرستانهای شوشتر و دزفول به شعب شهرستانی و در اهواز به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی تحویل فرمایند.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید