آزمون ادواری فصلنامه های شماره 39 و 40

فصلنامه شماره 39 :

سوالات آزمون ادواری ترویج و آموزش کشاورزی

پاسخنامه آزمون ادواری ترویج و آموزش کشاورزی

سوالات آزمون ادواری صنایع غذایی

پاسخنامه آزمون ادواری صنایع غذایی

 

فصلنامه شماره 40 :

سوالات آزمون ادواری آبیاری

پاسخنامه آزمون ادواری آبیاری

سوالات آزمون ادواری جنگلداری

پاسخنامه آزمون ادواری جنگلداری

 

/ 0 نظر / 29 بازدید