تاریخ مراجعه ناظرین بر اساس شماره ردیف اسامی اعلام شده

تاریخ مراجعه

شماره ردیف داوطلبین

15/1/92

از شماره 1 تا 100

16/1/92

از شماره 101 تا 200

17/1/92

از شماره 201 الی 300

18/1/92

از شماره 301 الی 400

19/1/92

از شماره 401 الی 500

20/1/92

از شماره 501 الی 600

21/1/92

از شماره 601 تا 717

/ 0 نظر / 20 بازدید