لیست دریافتی های سازمان بابت ارائه خدمت به اعضاء در سال 1392

 

قابل توجه اعضای محترم نظام مهندسی کشاورزی شهرستان بهبهان

 

بر اساس نامه شماره 1908/92/س/ن مورخ 1392/05/01 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،

لیست دریافتی های سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء ارائه میگردد

 

 

ردیف

 

موضوع

عنوان

مصوب برای اجرا درسال1392

 مبلغ ریال-درصد

1

حق عضویت قابل پرداخت اعضای حقیقی

ثبت نام و تمدید (لیسانس)

110/000

ثبت نام وتمدید (فوق لیسانس)

200/000

ثبت نام و تمدید (دکتری)

300/000

تعیین صلاحیت و رتبه بندی(مشاوران،پیمانکاران،مهندسین فنی مزرعه)

360/000

صدور پروانه اشتغال

300/000

صدور و تجدید کارت عضویت

60/000

تمدید سالیانه پروانه اشتغال و تجدید آن بعد از چهارسال

110/000

آزمون ادواری

90/000

آزمون کارشناسی رسمی

500/000

آزمون آبیاری تحت فشار

550/000

صدور پروانه کارشناسان رسمی

90/000

تمدید سالیانه پروانه کارشناسان رسمی

350/000

2

حق عضویت قابل پرداخت اعضای حقوقی

ثبت نام و تمدید (شرکت با پرسنل کمتر از 10 نفر)

1/200/000

ثبت نام و تمدید (شرکت با پرسنل 10 تا 25 نفر)

2/000/000

ثبت نام و تمدید (شرکت با پرسنل بیش از 25 نفر)

2/800/000

صدور یا تجدید کارت عضویت

700/000

تعیین صلاحیت و رتبه بندی(مشاوران،پیمانکاران،مهندسین فنی مزرعه)

1/000/000

صدور پروانه اشتغال

650/000

تمدید سالیانه پروانه اشتغال و تجدید آن پس از چهارسال

390/000

3

دریافت درصدی از درآمد اعضاء

از حق الزحمه دریافتی مشاوران (مهندسین مشاور)

2 درصد

از حق الزحمه دریافتی مهندسین فنی مزرعه

2 درصد

از حق الزحمه دریافتی پیمانکاران

1 درصد

از حق الزحمه دریافتی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی 3

1 درصد

از حق الزحمه دریافتی ارزیابان خسارت بیمه محصولات کشاورزی

2 درصد

از حق الزحمه دریافتی کارشناسان رسمی

5 درصد

 

 جهت روئیت فایل pdf مربوطه لطفا اینجا کلیک نمائید.


 

/ 0 نظر / 19 بازدید