اعضاء دارای رتبه بندی فنی مزرعه عضو نظام مهندسی کشاورزی بهبهان

ردیف

نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

رتبه فني

1

محمد

رنجبر

آب

ليسانس

سه

2

آیدا

مقدم پور

آب

لیسانس

سه

3

هرمز

شیاربهادری

آبیاری

لیسانس

دو

4

مهدی

صالح زاده

آبیاری

لیسانس

دو

5

خیری

فرخنده فر

آبیاری

لیسانس

یک

6

آیدا

مقدم پور

آبیاری

لیسانس

سه

7

لیلا

امانت بهبهانی

آبیاری و زهکشی

فوق ليسانس

سه

8

آرزو

جورابی

اقتصاد کشاورزی

لیسانس

یک

9

سلیمان

هومان نژاد

انتقال آب - نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

لیسانس

سه

10

سیده مریم

ثریا

باغبانی

لیسانس

دو

11

آزاده

جوبر

باغبانی

لیسانس

یک

12

آزاده

جهان یار

باغبانی

لیسانس

دو

13

آزاده

جوبر

باغبانی

لیسانس

خبره

14

هوشنگ

ویسی ملایی

پرورش طیور

لیسانس

خبره

15

فاطمه

دیهیم فر

پرورش گاومیش

لیسانس

سه

16

شهرزاد

آیتی احمدی

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

17

سیدمهدی

بلادی موسوی

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

یک

18

لیلا

پارسامنش

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

یک

19

پریسا

پاک

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

یک

20

سارا

پورمحمدی

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

21

زهرا

ربیعی

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

22

مریم

زکی پور

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

23

مهدیه

شکری

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

24

الهام

طباطبائی

ترویج و آموزش کشاورزی

فوق ليسانس

دو

25

روح اله

عبدالهی

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

دو

26

فاطمه

نصرت اله

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

27

فیروزه

نیک نیا

ترویج و آموزش کشاورزی

لیسانس

سه

28

طاهره

کاسب

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

لیسانس

سه

29

اکبر

موسوی مقدم

تولیدات گیاهی

لیسانس

دو

30

سیده راضیه

علویان

تولیدات گیاهی

لیسانس

سه

31

مریم

جفاری

تولیدات گیاهی

لیسانس

سه

32

ابراهیم

محبی

تولیدات گیاهی-زراعت

لیسانس

سه

33

سعید

کاظمی

تولیدات گیاهی-زراعت

لیسانس

یک

34

اسماء

شجاعی

تولیدات گیاهی - باغبانی

لیسانس

دو

35

امیر

شرائی

تولیدات گیاهی - باغبانی

لیسانس

دو

36

منیژه

گل افشان

تولیدات گیاهی - باغبانی

لیسانس

سه

37

صادق

محمدیان زاده

تولیدات گیاهی - باغبانی

لیسانس

دو

38

ساناز سادات

مساوات

تولیدات گیاهی - باغبانی

لیسانس

سه

39

الهام

امامی مقدم

خاکشناسی

لیسانس

/ 0 نظر / 16 بازدید